28. 1. 2021 | 01:07

Zaměření konference

Cílem jubilejního 10. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018 je zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.

Na konferenci bude věnována pozornost zejména otázkám vzdělávání v prostředí středních a vysokých škol, jejího hodnocení ze strany absolventů a zaměstnavatelů a trendům dalšího vzdělávání včetně vzdělávání seniorů.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie.

Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání je nezávislým odborným recenzovaným periodikem, zařazeným na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, do databází EBSCO a ERIH Plus. Časopis vydává vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně od roku 2011.

Konference je spolufinacována v rámci řešení projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).